Pool DAI

Bảo Toàn

Tổng giá trị bị khóa trong pool DAI

·

10k20k30k40k50k
Địa Chỉ Hợp Đồng0xcA0c...4D80
Phí nền tảng
15.00%
Phí Rút Tiền
0.60%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Pool Vesper Grow Bảo Toàn DAI tìm kiếm sự tăng trưởng ổn định và bền vững thông qua các giao thức tạo nên lợi nhuận, đã được kiểm chứng trên thị trường.

Strategy
Weight
Vesper Strategy
100%
Hiện tại0.00%
Trung bình0.00%
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Rút Tiền

Gửi tiền DAI· Bảo Toàn

N/A
Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi