Pool FRAX

Linh hoạt

Tổng giá trị bị khóa trong pool FRAX

·

0.5M1M1.5M2M2.5M
Địa Chỉ Hợp Đồng0xc149...7ba5
Phí phổ thông
2.00%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Pool Vesper Grow Linh Hoạt FRAX tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn bằng cách sử dụng các giao thức mới mang về lợi nhuận lớn hơn, tiên tiến hơn đã vượt qua các đánh giá cơ bản.

Chiến lược
Trọng lượng
Convex fraxusdc
97.00%
Stargate
0.40%
Convex For Frax dolafraxbp
0.40%
Đệm Pool2.20%
Hiện tại0.93%+ 0.45% VSP
Trung bình1.85%+ 0.46% VSP
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền FRAX· Linh hoạt

Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi