Pool WBTC

Bảo Toàn

Tổng giá trị bị khóa trong pool WBTC

·

200k400k600k
Địa Chỉ Hợp Đồng0x4B2e...a17B
Phí nền tảng
15.00%
Phí Rút Tiền
0.60%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Pool Vesper Grow Bảo Toàn WBTC tìm kiếm sự tăng trưởng ổn định và bền vững thông qua các giao thức tạo nên lợi nhuận, đã được kiểm chứng trên thị trường.

Hiện tại0.15%
Trung bình0.08%
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Quản lý

Gửi tiền WBTC· Bảo Toàn

N/A
Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi