Pool USDC

Bảo Toàn

Tổng giá trị bị khóa trong pool USDC

·

0.5M1M1.5M2M2.5M
Địa Chỉ Hợp Đồng0x0C49...113d
Phí phổ thông
2.00%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Pool Vesper Grow Bảo Toàn USDC tìm kiếm sự tăng trưởng ổn định và bền vững thông qua các giao thức tạo nên lợi nhuận, đã được kiểm chứng trên thị trường.

Chiến lược
Trọng lượng
Compound
97.00%
Đệm Pool3.00%
Hiện tại1.74%
Trung bình0.61%
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền USDC· Bảo Toàn

N/A
Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi