Pool USDC

Bảo Toàn

Tổng giá trị bị khóa trong pool USDC

·

0.5M1M1.5M2M2.5M
Địa Chỉ Hợp Đồng0x0C49...113d
Phí nền tảng
15.00%
Phí Rút Tiền
0.60%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Pool Vesper Grow Bảo Toàn USDC tìm kiếm sự tăng trưởng ổn định và bền vững thông qua các giao thức tạo nên lợi nhuận, đã được kiểm chứng trên thị trường.

Strategy
Weight
compound
100%
Hiện tại0.89%+ 0.31% VSP
Trung bình0.58%+ 0.31% VSP
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền USDC· Bảo Toàn

N/A
Phê duyệt tất cả các khoản tiền gửi