Số Liệu thống Kê Token VSP

MỞ RỘNG
Số liệu thống kê về Vesper
MỞ RỘNG
Số liệu thống kê của tôi
MỞ RỘNG
Pools tăng trưởng

BetaETH(beta)

Mức Lãi

Hiện tại0.16%

Trung bình0.18%

Tiền Gửi Trong Pool

Mức Dộ Rủi Ro

Bảo Toàn

Tiền Gửi Của Tôi

N/A
N/A

Tiền Gửi / Rút Tiền / Yêu cầu

BetaUSDC(beta)

Mức Lãi

Hiện tại2.02%

Trung bình1.84%

Tiền Gửi Trong Pool

Mức Dộ Rủi Ro

Bảo Toàn

Tiền Gửi Của Tôi

N/A
N/A

Tiền Gửi / Rút Tiền

BetaWBTC(beta)

Mức Lãi

Hiện tại0.29%

Trung bình0.44%

Tiền Gửi Trong Pool

Mức Dộ Rủi Ro

Bảo Toàn

Tiền Gửi Của Tôi

N/A
N/A

Tiền Gửi / Rút Tiền

DAI(beta)

Mức Lãi

Hiện tại3.92%

Trung bình1.81%

Tiền Gửi Trong Pool

Mức Dộ Rủi Ro

Linh hoạt

Tiền Gửi Của Tôi

N/A
N/A

Tiền Gửi / Rút Tiền / Yêu cầu

DAI

Mức Lãi

Hiện tại2.19%

Trung bình3.35%

Tiền Gửi Trong Pool

Mức Dộ Rủi Ro

Bảo Toàn

Tiền Gửi Của Tôi

N/A
N/A

Tiền Gửi / Rút Tiền

ETH

Mức Lãi

Hiện tại1.25%

+3.51%

Trung bình0.47%

+3.51%

Tiền Gửi Trong Pool

Mức Dộ Rủi Ro

Bảo Toàn

Tiền Gửi Của Tôi

N/A
N/A

Tiền Gửi / Rút Tiền / Yêu cầu

LINK

Mức Lãi

Hiện tại3.12%

+3.25%

Trung bình2.38%

+3.25%

Tiền Gửi Trong Pool

Mức Dộ Rủi Ro

Bảo Toàn

Tiền Gửi Của Tôi

N/A
N/A

Tiền Gửi / Rút Tiền / Yêu cầu

UNI(beta)

Mức Lãi

Hiện tại1.86%

Trung bình1.31%

Tiền Gửi Trong Pool

Mức Dộ Rủi Ro

Bảo Toàn

Tiền Gửi Của Tôi

N/A
N/A

Tiền Gửi / Rút Tiền / Yêu cầu

USDC

Mức Lãi

Hiện tại4.33%

+4.98%

Trung bình2.80%

+4.98%

Tiền Gửi Trong Pool

Mức Dộ Rủi Ro

Bảo Toàn

Tiền Gửi Của Tôi

N/A
N/A

Tiền Gửi / Rút Tiền / Yêu cầu

USDC-v3(beta)

Mức Lãi

Hiện tại5.70%

Trung bình45.82%

Tiền Gửi Trong Pool

Mức Dộ Rủi Ro

Bảo Toàn

Tiền Gửi Của Tôi

N/A
N/A

Tiền Gửi / Rút Tiền

USDT(beta)

Mức Lãi

Hiện tại70.43%

Trung bình5.24%

Tiền Gửi Trong Pool

Mức Dộ Rủi Ro

Bảo Toàn

Tiền Gửi Của Tôi

N/A
N/A

Tiền Gửi / Rút Tiền / Yêu cầu

WBTC

Mức Lãi

Hiện tại1.63%

+4.00%

Trung bình1.29%

+4.00%

Tiền Gửi Trong Pool

Mức Dộ Rủi Ro

Bảo Toàn

Tiền Gửi Của Tôi

N/A
N/A

Tiền Gửi / Rút Tiền / Yêu cầu